Протокол допроса М.М. Харитонова от 24 декабря 1934 г.